วิสัยทัศน์  และ พันธกิจ    

       บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดทำและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ พร้อมทั้งประเมิน เพื่อนำมาปรังปรุงพัฒนาธุรกิจ ให้เพื่อคุณภาพและศักยภาพในการดำเนินงานที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
วิสัยทัศน์  ( VISION )
  • ทีมงานมืออาชีพ ที่มีคุณภาพความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว เพื่อเป้าหมายที่เป็นเลิศในด้านการค้าปลีก และระบบออนไลน์ พร้อมทั้งมีใจเป็นหนึ่งในการบริการลูกค้า
พันธกิจ ( MISSION )

ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้มาตราฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลาด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

  • เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
  • เป็นพันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่ดีกับทั้งลูกค้าและคู่ค้า โดยเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์และความไว้ใจในระยะยาว
  • สร้างองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความท้าทายใหม่ๆ รวมทั้งทุ่มเท และผูกพันต่อองค์กรเพื่อความ เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ

LINE LOGO SVG แชท